Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej uzávierke za rok 2012

Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2012

Konsolidovaná účtovná závierka - poznámky tabuľky

Konsolidovaný výkaz ziskov a strát

Konsolidovaná súvaha

Konsolidovaná účtovná závierka 2012 - správa audítora