Obec vznikla 1. 1. 1991 zákonom č.369/1990Zb.

Štatút obce (súbor PDF; 4,7 MB)

Delimitované prenesené kompetencie:

 • Školstvo
 • Matrika
 • Stavebné konanie
 • Pozemné komunikácie a cestná doprava
 • Hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov SR
 • Starostlivosť o životné prostredie

Delimitované originálne kompetencie:

 • Sociálna agenda
 • Materská škola
 • ŠKD
 • Školské stravovanie
 • Základná škola s právnou subjektivitou

Matrika - obec je matričným úradom s vymenovanou matrikárkou a dvoma pomocnými matrikárkami.
Spoločná stavebná úradovňa pri MsÚ Nové Zámky vykonáva stavebnú agendu územné a stavebné povolenia. Ak je investorom Obec Semerovo správnym úradom na vydanie stavebného povolenia bola Obec Dubník.

Doprava, starostlivosť o životné prostredie, hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov SR,a sociálna agenda sa vo vymedzenej kompetencii vykonáva obcou.

Materská škola a ŠJ pri MŠ je v správe obce a riadená zvolenou a vymenovanou riaditeľkou.

ŠKD a ŠJ pri ZŠ riadi Základná škola, mzdové náklady uhrádza obec.

Káblová televízia je naďalej vo vlastníctve obce, má uzatvorenú zmluvu s držiteľom licencie spol. Termosat s.r.o. Rožňava na prevádzkovanie KTV.

Infokanál semerovskej televízie jej magazín a vídeotext vysiela pravidelne, držiteľom licencie je Imrich Hrabovský, ktorý toto vysielanie zabezpečuje zdarma vo verejnom záujme.

Miestne kultúrne stredisko a knižnica sú prevádzkované z rozpočtu obce . Priestory MKS sa vždy na požiadanie spoločenských a občianskych organizácií poskytujú zdarma.

Obec má uzatvorenú dohodu o  sponzorskej, finančnej,  materiálnej pomoci a  úhradách za energiu, dopravu kultúrno - spoločenským organizáciám,  občianskym združeniam, rozpočtovým organizáciám a zvereným prevádzkam v  obci Semerovo:

 • Dobrovoľným hasičským zborom,
 • Futbalovým klubom,
 • Maticou slovenskou a jej súborom Semerovčan,
 • Zväzom invalidov,
 • Rodičovskými združeniami a s Radami škôl pri ZŠ a MŠ,
 • Základnou školou a Materskou školou,
 • Poľovníckou spoločnosťou,
 • Rímskokatolíckou farnosťou,
 • spevokolom Laetítia,
 • divadelným súborom Úsmev,
 • občianskym združením Semerčatá.

Obec prevádzkuje

 • Obecné zdravotné stredisko,
 • Dom smútku, starú a novú zvonicu,
 • prispieva Rímskokatolíckemu farskému kostolu na energiu,
 • opravy a doplnenie vybavenia kostola,
 • na stravu deťom v ŠJ ZŠ a MŠ,
 • prispieva SAD na dopravu vo verejnom záujme,
 • ostatným organizáciám a občianskym združeniam aj mimo obce, vždy podľa schváleného uznesenia Obecného zastupiteľstva,
 • verejný internet prístupný zdarma vo vestibule obecného úradu cez pracovnú dobu,
 • WIfi zóna - Revitalizované centrum obce.