Rozvojové projekty vo formáte pdf nájdete tu.

Preberací protokol o odovzdaní a preberaní verejnej práce

 

„Revitalizácia centra obce SEMEROVO“:

 • 2008–2010 proces schvaľovania nášho jediného úspešného Európskeho projektu ROP „Revitalizácia centra obce SEMEROVO“ dodávateľovi FALLBO s.r.o. Žilina víťazovi VO. Projekt Revitalizácie sa prejednával a schvaľoval Obecným zastupiteľstvom:
 • 4. 4.  2008 OZ/9/2008/9c/240408 podanie projektu cez fond Regenerácia sídiel v sume do 12 mil. Sk bez DPH (úprava verejných priestranstiev).
  Za  schválenie  uznesenia  Obecného  zastupiteľstva č. : V. /  9  / 2008    h l a s o v a l i
  :
  Dušan BAGALA,  Ing. Peter ČELKO, Ľudmila DZUREJOVÁ, JUDr. Helena Kontrová,  Milan Lobodáš, Ing. Marek ŠEMELÁK, Ján ŠIMA, Miroslav SLOBODNÍK, Anna ŠURÁNIOVÁ - návrh na uznesenie predkladal Ján Šima
 • 19. 6. 2008 OZ/10/2008/ 10l/190608 uzatvorenie zmluvy na vypracovanie projektu z fondov EÚ Revitalizácia sídiel v sume cca 12 mil. Sk.
  Za  schválenie  uznesenia Obecného  zastupiteľstva č. : V. / 10  / 2008 , ako celku   h l a s o v a l i :
  Dušan BAGALA,  Ing. Peter ČELKO, Ľudmila DZUREJOVÁ, JUDr. Helena Kontrová,  Milan Lobodáš, Ing. Marek ŠEMELÁK, Ján ŠIMA, Miroslav SLOBODNÍK, Anna ŠURÁNIOVÁ
 • 23. 4.  2009 OZ/16/2009 A-1

a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-4.1a-2009/01 ROP za účelom realizáciu projektu „Revitalizácia centra obce Semerovo.......,

b) zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení žiadosti o NFP;

c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 23.000,- Eur.

 • Za  schválenie  uznesenia Obecného  zastupiteľstva číslo : V. / 16 / 2009 , ako celok  h l a s o v a l i : Dušan BAGALA,  Ing. Peter ČELKO, Ľudmila DZUREJOVÁ, JUDr. Helena Kontrová,  Milan Lobodáš, Ing. Marek ŠEMELÁK, Ján ŠIMA, Miroslav SLOBODNÍK, Anna ŠURÁNIOVÁ
 • 25. 6.  2009 OZ/17/2009/17b/ 250609 priebeh príprav, výsledky VO na akciu Revitalizácia centra obce. Za  schválenie  uznesenia Obecného  zastupiteľstva číslo : V. / 17 / 2009 , ako celok  h l a s o v a l i  : Dušan BAGALA, Ing. Peter ČELKO, Ľudmila DZUREJOVÁ, JUDr. Helena Kontrová, Miroslav SLOBODNÍK, Ing. Marek ŠEMELÁK, Ján ŠIMA, Anna ŠURÁNIOVÁ
 • 25. 2. 2010 OZ/V/20/2010 B./ Berie na vedomie body č. 1 – 8 : 5./ Doplnok k žiadosti ROP Revitalizácia centra obce Semerovo NFP22140120249. Za  schválenie  uznesenia Obecného  zastupiteľstva číslo : V. / 20 / 2010 , ako celok  h l a s o v a l i : Dušan BAGALA, Ing. Peter ČELKO, Ľudmila DZUREJOVÁ, JUDr. Helena Kontrová, Miroslav SLOBODNÍK, Ing. Marek ŠEMELÁK, Ján ŠIMA, Anna ŠURÁNIOVÁ
 • 22. 4. 2010 OZ/V/21/2010 B./ Berie na vedomie body č. 1. – 13. : 3./ Schválenie žiadosti ,, Revitalizácia centra obce“ ministrom výstavby a regionálneho rozvoja. Za  schválenie  uznesenia Obecného  zastupiteľstva číslo : V. / 21 / 2010 , ako celok  h l a s o v a l i  : Dušan BAGALA, Ing. Peter ČELKO, Ľudmila DZUREJOVÁ, JUDr. Helena Kontrová,  Milan Lobodáš, Miroslav SLOBODNÍK, Ing. Marek ŠEMELÁK, Ján ŠIMA, Anna ŠURÁNIOVÁ - návrh na uznesenie predkladal Ján Šima
 • 10. 6. 2010 OZ/V/22/2010 / 22b/ 100610 schválenie prijatia úveru vo výške 453.000,- EUR na predfinancovanie dodávateľských faktúr na krytie 95% podielu z Európskych fondov a 5% z prostriedkov obce + úroky z čiastočných faktúr, poskytnutého zo strany Dexia banky Slovensko a.s., Žilina, za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, s možnosťou prolongácie zmluvy dodatkom, vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý termínovaný úver, na účely zabezpečenia financovania investičného projektu : Revitalizácia centra obce Semerovo s podporou projektu v zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva formou ROP. Za  schválenie  uznesenia Obecného  zastupiteľstva číslo : V. / 22 / 2010 , ako celok  h l a s o v a l i  : Dušan BAGALA, Ing. Peter ČELKO, JUDr. Helena Kontrová,  Miroslav SLOBODNÍK, Ing. Marek ŠEMELÁK, Ján ŠIMA, Anna ŠURÁNIOVÁ
 • 12. 8. 2010 OZ/V/23/2010 - C./ Berie na vedomie body č. 1. – 13. : Podpis zmluvy o výstavbe ,,Revitalizácia centra obce SEMEROVO“ podľa výsledku Verejného obstarávania firmou FALLBO s r.o. Žilina odsúhlaseného riadiacim orgánom ROP, odovzdanie staveniska 4. 8. 2010, vytýčenie podzemných sietí pod stavbou dňa 11.8.2010.
  Z dôvodu staveniska v okolí MKS pri realizácii „Revitalizácia centra obce SEMEROVO“, je dňom 18. októbra 2010 v MKS obmedzený režim. Jeho obmedzené využívanie trvá do ukončenia hrubých stavebných prác.

  Za  schválenie  uznesenia Obecného  zastupiteľstva číslo : V. / 23 / 2010 , ako celok  h l a s o v a l i  :
  Dušan BAGALA, Ing. Peter ČELKO, JUDr. Helena Kontrová, Milan Lobodáš,  Miroslav SLOBODNÍK, Ing. Marek ŠEMELÁK, Ján ŠIMA, Anna ŠURÁNIOVÁ

Ukončenie stavby 10/2011

Všetky fotky o ROP 2010

Revitalizácia centra obce

Revitalizácia centra obce

Revitalizácia centra obce

Revitalizácia centra obce

Revitalizácia centra obce

Revitalizácia centra obce

Revitalizácia centra obce

Revitalizácia centra obce

Revitalizácia centra obce

Revitalizácia centra obce

Revitalizácia centra obce

Revitalizácia centra obce

Revitalizácia centra obce

Revitalizácia centra obce

Revitalizácia centra obce

Revitalizácia centra obce

Revitalizácia centra obce

Revitalizácia centra obce

Revitalizácia centra obce

Revitalizácia centra obce

Revitalizácia centra obce

Revitalizácia centra obce

Revitalizácia centra obce

Revitalizácia centra obce

Revitalizácia centra obce

Revitalizácia centra obce

Revitalizácia centra obce

Revitalizácia centra obce

Revitalizácia centra obce

Revitalizácia centra obce

Revitalizácia centra obce Revitalizácia centra obce
Revitalizácia centra obce Revitalizácia centra obce
Revitalizácia centra obce Revitalizácia centra obce
Revitalizácia centra obce Revitalizácia centra obce
Revitalizácia centra obce Revitalizácia centra obce

ROZPOČET Revitalizácie centrálnej zóny

 

Všetky fotky o prácach počas revitalizácie centra obce 2011

 

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Semerovo

2010 proces schvaľovania Európskeho projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Semerovo“ Obecným zastupiteľstvom:

10. 6. 2010 OZ / V / 22/2010 – A – 1 –22b/10062010 proces schvaľovania Európskeho projektu Modernizácia verejného osvetlenia v obci Semerovo

a./ žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu Modernizácia verejného osvetlenia v obci Semerovo, ktorý je realizovaný Obcou Semerovo, 941 32 SEMEROVO č. 345,

b./ zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP.

Za  schválenie  uznesenia Obecného  zastupiteľstva číslo : V. / 22 / 2010 , ako celok  h l a s o v a l i: Dušan BAGALA, Ing. Peter ČELKO, JUDr. Helena Kontrová, Miroslav SLOBODNÍK, Ing. Marek ŠEMELÁK, Ján ŠIMA, Anna ŠURÁNIOVÁ


Pozri všetky fotky o verejnom osvetlení

Podané žiadosti o dotáciu na rok 2011

Ministerstvo školstva SR prostredníctvom KŠÚ v Nitre dotácia na odstránenie havarijného stavu plochej strechy Základnej školy a jej rekonštrukcia na sedlovú strechu.

Slovenská agentúra životného prostredia – žiadosť o dotáciu na spracovanie „Protipovodňovej koncepcie obce Semerovo“

Nitriansky samosprávny kraj – dotácia na „Fašiangové slávnosti 2011“, „Hodové slávnosti 2011“.

Projektová dokumentácia na výstavbu nájomných bytov.

Pozri fotky o bytovke