Plnenie rozpočtu za štyri mesiace 2014

Príjmy obec

Výdavky obec

Príjmy ZŠ

Výdavky ZŠ

Sumár plnenia

Stav finančných prostriedkov