Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2014

Sumár plnenia

Príjmy obec

Výdavky obec

Príjmy ZŠ

Výdavky ZŠ

Stav finančných prostriedkov