Zákon SNR č 346-1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí

Informácia pre voliča

VZN obce Semerovo o vylepovaní plagátov