Logo projektu LEADER

 • NSK sa tak stal prvým krajom v SR a jednou z prvých regionálnych vlád, ktoré sa zapojili do budovania kapacít pre integrovaný rozvoj vidieka prístupom EÚ známym ako LEADER.
 • Prostredníctvom projektu LEADER NSK pripravil finančný nástroj pre podporu vlastných miestnych akčných skupín – MAS (ďalej len MAS) typu LEADER.
 • Výstupom projektu sú spracované Integrované stratégie rozvoja územia typu LEADER.
 • Vytvorené a inštitucionalizované partnerstvá vo forme MAS, ktoré združujú osoby z oblasti neziskového sektora, občanov, samosprávy a podnikateľského sektora, čím sa zabezpečila spolupráca medzi kľúčovými aktérmi v území.
 • Sekundárnym výstupom projektu je pripravenosť vidieckeho územia NSK na možnosť čerpania finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013. Integrovaná stratégia rozvoja územia typu LEADER je nástrojom na realizáciu jednotlivých aktivít MAS, ktorá umožňuje proces tvorby rozhodnutí a riadenie rozvojového procesu.
 • Vďaka realizovanému projektu budú MAS na území Nitrianskeho samosprávneho kraja schopné aktívne ovplyvňovať ekonomický a sociálny rozvoj vybraného územia, čím prispejú k napĺňaniu cieľov stratégie trvaloudržateľného rastu.
 • Okrem toho, ako inštitucionalizované spojenia, budú oprávneným prijímateľom doplnkových zdrojov poskytovných Slovenskej republike z fondov EU. Takto získané finančné prostriedky budú formou realdizácie projektov investované v regióne v rôznych oblastiach: na podporu cestovného ruchu, rozvoj občianskej infraštruktúry, pomoc v sociálnej oblasti.
 • Vytvorením Miestnych akčných skupín vznikli nové partnerstvá na regionálnej a mikroregionálnej úrovni, čo prispelo k napĺňaniu cieľov politiky sociálnej súdržnosti v regióne. V rámci projektu bolo za účasti fundovaných odborníkov vytvorených 12 Integrovaných stratégií rozvoja územia typu LEADER a vzniklo 12 MAS.
 • V rámci projektu sa uskutočnili aj Twinningové programy – zahraničné pracovné cesty členov projektového tímu a potenciálnych prijímateľov pomoci do Českej republiky, Rakúska a Fínska, ktorých cieľom bolo získanie skúseností a výmena informácií v oblasti integrovaného rozvoja vidieka v krajinách, ktoré už prístup LEADER implementovali.
 • Na projekt „Príprava mikroregiónov Nitrianskeho samosprávneho kraja na integrovaný rozvoj vidieka - prístup LEADER“ budú nadväzovať ďalšie opatrenia, ktoré prispejú k rozvoju vidieckeho územia Nitrianskeho kraja.
 • V súčasnosti boli vypracované „Nástroje Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu integrovaného rozvoja vidieka“ pre podporu Integrovaných stratégií rozvoja území a implementáciu opatrení a aktivít schválených v stratégiách daných území.
 • Perspektívne uvažujeme o vytvorení regionálnej vidieckej siete, ktorá bude napojená na národnú vidiecku sieť Slovenska. Jej cieľom bude zoskupiť organizácie a inštitúcie zapojené do rozvoja vidieka. Regionálna vidiecka sieť umožní výmenu skúseností a podporí implementáciu a hodnotenie politiky rozvoja vidieka Nitrianskeho samosprávneho kraja.

MAS Integrovaná strategia rozvoja územia MAS – Dvory a okolie

Dotazník LEADER vo formáte pdf

Stanovy OZ MAS Dvory a okolie

Uznesenia z I. valného zhromaždenia MAS - Dvory a okolie, konaného dňa 14. septembra 2012 v Gbelciach

LEADER - MAS rozvojové oblasti Semerovo

Zápisnica MAS č. 2/2012