Kalendár
Štvrtok, 20 Jún 2024

Dnes má meniny
Valéria
Zajtra má meniny
Alojz
Počasie
Hľadanie
Zo života obce
kataster2.jpg
Aktuality
Zmluvy a faktury obce Semerovo

Partnerske obece

Publikacie

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Rozvojove projekty

Rozvojove projekty

Referendum

Uradne hodiny

Cestovny poriadok SAD

Cestovny poriadok ZSR

Cestovny poriadok ZSR

Mikroregion Novozamocko

Leader MAS

Dvory a okolie

Spolok pre obnovu dediny

Free wifi-zone

Verejny internet

Slovenska katolicka charita

Tvorime vedomostnu spolocnost

Zber TKO a druhotných surovín

Hľadáš prácu? www.presbium.sk


EURES

Niriansky
samosprávny kraj

RSS kanál
Obec Semerovo
Regionálne správy
 

Obecný úrad

Postupy a pravidlá

Postup Obce Semerovo pri vybavovaní žiadostí, návrhov a iných podaní

Obec Semerovo vybavuje žiadosti, návrhy a iné podania vždy tak, aby bolo zabezpečené objektívne zistenie skutočného stavu pri zachovaní zásady hospodárnosti a primeranej rýchlosti.

O žiadostiach, návrhoch a iných podaniach rozhodujú orgány obce, obecné zastupiteľstvo a starosta obce v súlade s platnou právnou úpravou a vnútroorganizačnými právnymi predpismi (najmä Štatútom obce Semerovo a Zásadami hospodárenia s majetkom obce Semerovo).

Pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní sa postupuje v súlade so základnými pravidlami správneho konania - § 3 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a primerane sa použijú aj jeho ustanovenia.

Stanovujú sa nasledovné pravidlá a postup vybavovania:

a) o vybavovaní sa vedú samostatné spisy,
b) lehota na vybavenie je do 30 dní od doručenia podania na mestský úrad.

Starosta obce môže túto lehotu predĺžiť o ďalšie 2 mesiace, ak je to potrebné na objektívne zisťovania a preverovanie právne významných skutočností.
c) obec (poverení zamestnanci obce) je oprávnená vyzvať žiadateľa, resp. toho kto podal podanie, aby v lehote do 15 dní od doručenia výzvy doplnil údaje, príp. poskytol vysvetlenie. Zároveň je oprávnené požiadať o poskytnutie súčinnosti pri vybavovaní. Ak súčinnosť, resp. údaje nebudú doplnené, obec môže vec vybaviť alebo odložiť.
d) o výsledku vybavenia obec upovedomí subjekt písomne
e) anonymné žiadosti, návrhy a podnety obec vybavuje podľa vlastnej úvahy v závislosti od konkrétnych okolností. V tomto prípade lehoty neplynú.

ROZHODNUTIA OBCE (opravné prostriedky a súdne preskúmavanie)

1) Opravné prostriedky voči rozhodnutiam Obce
Miesto podania opravného prostriedku: Obec Semerovo 941 32 SEMEROVO č. 345
Spôsob podania opravného prostriedku: zásadne písomne vo dvoch exemplároch, pokiaľ z konkrétneho rozhodnutia mesta nevyplýva niečo iné.
Lehota na podanie opravného prostriedku: zásadne je lehota 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, pokiaľ z platnej právnej úpravy a samotného rozhodnutia nevyplýva niečo iné.

2) Súdne preskúmavanie rozhodnutí obce
Súdnemu preskúmavaniu podliehajú tie rozhodnutia obce, kde to pripúšťa ust. § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku, resp. to vyplýva z osobitných právnych predpisov. Pri preskúmavaní rozhodnutí musia byť splnené obsahové i formálne náležitosti požadované platnou právnou úpravou.