Návrh na kolaudáciu

Správne poplatky - Zákon č. 286-2012 Z.z. o správnych poplatkoch - platný od 1. 10. 2012.

Žiadosť o stavebné povolenie

Ohlásenie drobnej stavby

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia

Žiadosť o určenie súpisného čísla

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

Žiadosť o finančný príspevok na stravu dieťaťa

Žiadosť o jednorázový finančný príspevok

Žiadosť o umiestnenie MZZO

Žiadosť o odstránenie stavby

Žiadosť o povolenie vodnej stavby

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu

Podklady k žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia

Žiadosť o zrušenie Osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny