Dôležité zákony:

Zákon SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí

Vyhláška č. 328 o evakuácii

Zákon o miestnych daniach 582/2004 Z.z.úplné znenie

Zákon č. 286/2012 Z.z. o správnych poplatkoch platný od 1. 10. 2012

Zákon o priestupkoch

Zákon o obecnom zriadení

Zákon o rozpočtových pravidlách

Zákon o majetku obci

Zákon o verejnom obstarávaní úplne znenie vyznačená novela

Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti z 8. decembra 2011