Doba halštatská

Toto obdobie je nazvané podľa pohrebiska v Hallštate a datujeme ho do 7. - 4. storočia pred Kristom / ďalej len pr. Kr. /. Je to archeologický názov pre staršiu dobu železnú.

V roku 1996 sa z tohto obdobia v záhrade rodiny Tahotných (nález ohlásila Z. Bohošová)v Semerove, v severnej časti intravilánu obce našla vakovitá nádoba s obežným krúžkom pod okrajom s jemne naznačeným odsadením hrdla od tela. Nádoba bola vo väčších fragmentoch, takže bolo možné ju rekonštruovať. Archeológovia nevedia pre jej zlý stav potvrdiť, či bola vyrobená na hrnčiarskom kruhu. Okrem nádoby sa tu našiel predmet, asi britva (nôž) pevne spojený s pieskovcovým brúsnym kameňom. Celý nález odborníci pokladajú za zvyšok mužského žiarového hrobu. (1)

Doba rímska

V Semerove ostala po Rimanoch aj hmotná pamiatka. Je to vápencový kameň, ktorý je zamurovaný do steny kostola. Jeho výška je 0,47 m, dĺžka 0,98 m a nápis má výšku 0,05 m. Podľa datovania pochádza nápis z roku 229 po Kristu. Kameň objavili v roku 1938 na semerovskom cintoríne pri kopaní hrobu. V roku 1955 ho spevnili cementom, ale pritom čiastočne znehodnotili jeho čitateľnosť. V roku 1998 sa rozhodlo Obecné zastupiteľstvo na návrh výtvarníka Romana Greškoviča z Komárna, rímsku najvzácnejšiu pamiatku v obci zachrániť pre nasledujúce generácie, zreštaurovaním. Kameň bol vysekaný z múru rímkat. kostola 16. 9. 1998 a následne očistený, spevnený, zdokumentovaný a premiestnený do suchej časti múru rímkat. kostola dňa 13. 11. 1998. Slávnostné odhalenie sa uskutočnilo 29. 8. 1999.Prepis textu tabule:

(1) Imp(erator) Caes(ar) M(arcus) Aur(elius) Seve
(2) rus (Al)e(xander) Pi(us Fe -)
(3) lix Aug(ustus) pont(ifex) m/ax(imus) trib(unitia)
(4) pot(estate) VIII /c/on/s(ul) III p(ater) p(atriae)/
(5) asi 15
(6) asi 15
(7) asi 15

V preklade:

Imperátor a cisár Marcus Aurelius Severus Alexander Zbožný, šťastný, vznešený, veľkňaz, tribúnskou mocou (obdarený) po ôsmy raz, konzulskou mocou, po tretí raz, otec vlasti (4)

( 3 ) Jozef Češka, Radislav Hošek: Nápisy hornej Panónie, ktoré sa chránia (opatrujú) v zadunajskom Slovensku , vydala : Purkyňova univerzita v Brne v roku 1967.

Fotografie textu sú uložené vo fototéke Archeologického ústavu v Nitre pod číslami P - 33650, P - 33651. Staršie fotografie textu tabule sú v knihách Vojtecha Ondroucha: Limes Romanus na tabuli IV., č.3. a v ďalšej literatúre.

(4) preklad PhDr. Ján Milan Dubovský

Obdobie slovanské

V 4. - 5. storočí po Kristu zasiahlo naše územie sťahovanie národov. V tomto období sem prišli aj slovanské kmene. Na prelome 8. a 9. storočia si na našom území sformovali aj štátny útvar, do ktorého patrilo aj územie Semerova. Dôkazom toho sú aj úlomky keramiky šedej farby, točenej na hrnčiarskom kruhu, ozdobené rytými ornamentami a datované do 9. storočia. Nálezy sa nachádzajú v miestach dnešného Váraša - Hradišťa,o ktorom odborníci predpokladajú, že bolo aj slovanským hradišťom.

Na pôvodnej keltskej osade sa tu v 9. storočí usadili naši slovanskí predkovia, čoho dôkazom je, že ešte v 19. storočí tento kopec nazývali Hradište. V tomto období tu bol postavený zemepanský kostolík v románskom štýle. Hradisko bolo viac ráz vyplienené.