Čestní občania obce SEMEROVO:

 • v roku 1982 Ján Hižnay, režisér Bábkového divadla v Nitre a František Perger scénograf Divadla Andreja Bagara v Nitre obaja za vynikajúcu spoluprácu, celoštátne i medzinárodné úspechy s Bábkárskym súborom Slniečko,
 • dňom 21. 4. 2001 diakon Marián KRÁĽ, po diakonskej vysviacke v Bratislave, kňazská vysviacka 18.5.2002, Primície v Semerove 19.5.2002. t.č. PaedDr., farár – školský dekan,
 • dňom 9. 7. 2005 Jozef KUČERA spoluzakladateľ priateľstva Šatov - Semerovo,
 • dňom 31. 12. 2006 Jindřich NOVOTNÝ bývalý spoluobčanovi za mimoriadne domáce, medzinárodné a svetové úspechy v cukrárenskej výrobe a trvalé hrdé hlásenie sa k svojej bývalej domovine a 3. miesto na svete na olympiáde EXPOGAST 2006 Culinary Word Cup Luxemburg,
 • dňom 19. 6. 2008 Juraj CIRAN, bytom Nottingham - IL 60142 - USA, náš bývalý spoluobčan, ktorý sa hrdo hlási k Semerovu, svoju lásku k futbalu šíril nielen v našej obci, ale postupne v Neapole, od roku 1950 v USA v štáte Ilinois za klub Slovak Athletic Association Plugh In, celkove 17 rokov reprezentoval futbalom Slovensko a Slovákov v USA takou významnou mierou, že bol slávnostne uvedený do Siene slávy futbalu USA a do Siene slávy športovcov USA,
 • dňom 15.10.2016 Doc. PhDr. Katarína NAVRÁTILOVÁ, CSc. pri príležitosti 50. výročia slávnostného odovzdania a zahájenia vyučovania v novej budove školy v Semerove,
 • dňom 15.10.2016 Mgr. Albín BOHÁČIK pri príležitosti 50. výročia slávnostného odovzdania a zahájenia vyučovania v novej budove školy v Semerove,
 • dňom 15.10.2016 PaedDr. Zdenka FARKAŠOVÁ pri príležitosti 50. výročia slávnostného odovzdania a zahájenia vyučovania v novej budove školy v Semerove.

Držitelia najvyššieho ocenenia ,,Ceny obce Semerovo“ :

 • Poľnohospodárske družstvo Semerovo - Agrospol Semerovo – družstvo
 • POVER spol. s r.o. - RAB spol. s r.o.,
 • Ema BÓRIKOVÁ in memoriam, 101-ročnej obyvateľke obce Semerovo, za celoživotné dielo
 • Ing. Jozef ZLOCHA, minister Životného prostredia SR za pomoc pri rozvoji obce,
 • Ing. Peter BACO, minister Pôdohospodárstva SR za pomoc pri rozvoji obce,
 • Ing. Alexander REZEŠ, minister Dopravy a spojov SR za pomoc pri rozvoji obce,
 • Štefan UJČEK riaditeľ školy - in memoriam, za neúnavnú prácu pre Semerovo v rokoch 1927 – 1983 učiteľ a riaditeľ školy, prvý predseda Telovýchovnej jednotky, zakladateľ Miestneho odboru MS a členskej základne Jednoty,
 • Ľudmila Ujčeková, učiteľka a riaditeľka školy, za nesmierne úsilie pri výchove a vzdelávaní generácií Semerova v rokoch 1947 – 1988,
 • Jozef BÓRIK, funkcionár obce, za 25 ročné úsilie v rozvoji a budovaní Semerova,
 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA V SEMEROVE za príkladný rozvoj a modernizáciu vzdelávania, rozvíjanie, kultúrno – historického povedomia detí, úspešnú reprezentáciu obce a šírenie dobrého mena Semerova v Slovenskej republike v rokoch 1990 – 2002,
 • OBECNÝ HASIČSKÝ ZBOR SEMEROVO, pri príležitosti 100. výročia založenia Hasičského zboru a za činnosť bez prerušenia po celé obdobie rokov 1906 – 2006.
 • Futbalový klubu SEMEROVO nástupníckej telovýchovnej jednoty pri príležitosti 75. výročia vzniku telovýchovy v našej obci, ktorá niesla názvy – Sokol – Družstevníka a za činnosť bez prerušenia po celé obdobie rokov 1933 – 2008,
 • RÓBERT KASÁK za medzinárodnú reprezentáciu obce s vlastnou Tatrou 815 na SIlk Way 2009 – technický doprovod, AFRIKA ECO RACE RALLY 2010 a  2011 ako záchranár, RALLY DAKAR 2014 – ako pretekár.
 • MgA. Lucia JAGERČÍKOVA za úspešnú reprezentáciu Semerova ako herečka - absolventka Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne v divadelných predstaveniach renomovaných divadelných scén na Slovensku a v Čechách napr. Casanova, Rómeo a Júlia, Antoineatta - královná Francie so želaním ďalších úspechov na „doskách ktoré znamenajú svet“ a trvalú spomienku na našu obec.
 • Imrich Hrabovský za dlhoročnú a obetavú prácu pri rozvoji obce Semerovo v rokoch 1990-2014 vo funkcii starostu obce a „Cenu starostu obce Semerovo“, ako poďakovanie za výraznú a záslužnú prácu pri reprezentácii, riadení a zveľaďovaní obce Semerovo v rokoch 1990-2014 vo funkcii starostu obce

„Čestné občianstvo Městysu Šatov“ bolo udelené spoluzakladateľovi priateľstva Imrichovi Hrabovskému starostovi, ktorý pôsobil v Semerove vo funkcii 24 rokov 8 mesiacov.

„Symbolický kľúč Obce Semerovo“ bol udelený družobnému Městysu ŠATOV a Mestu NISKO.

Držitelia „Ceny starostu obce“

 • Janka SLOBODNÍKÁ, za úspešnú reprezentáciu obce na troch rozdielnych celoslovenských súťažiach (Slovenský Slávik 1994, víťazstvo v súťaži Slovenská pieseň, celoslovenská súťaž Miss a Boy v Bratislave, 1996),
 • Roman BUJDÁK za reprezentáciu obce ako hráč rakúskeho prvoligového mužstva FC LINZ,
 • Veronika BUJDÁKÁ za úspešnú reprezentáciu obce ako majsterka Slovenska v atletike,
 • Alžbeta HAVRANOVÁ za reprezentáciu obce a úspechy na celoštátnych výtvarných a literárnych súťažiach s medzinárodnou účasťou v rokoch 1995 – 2004, jej literárnu básnickú tvorbu 2001 ,,...so svetlom....“, 2004 ,,.....lávou lásky.....“,
 • Jindřich NOVOTNÝ za vzornú reprezentáciu obce ako majster Slovenska v súťaži O zlatú slnečnicu Hera v rokoch 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
 • Jaroslav KOŠÁN, majiteľ stavebnej firmy OBNOVA za sponzorskú pomoc obci, cirkvi, škole a FC,
 • Viliam František VAĽA, bývalý farárovi v Semerove, generálny predstavený CC, Kongregácie bratov tešiteľov z Gethsemanu z príležitosti zlatého výročia kňazstva,
 • Ján ŠEBÍK za 20 ročnú prácu poslanca pri ukončení tejto verejno-prospešnej činnosti,
 • Janka Schlarmannová, šéfredaktorka týždenníka MY z príležitosti 10. výročia vydávania Semerovského spravodaja obce a školy na stránkach týždenníka Naše Novosti,
 • mgr Mariusz KOWALIK burmistrz Gminy a Miasta Nisko za priateľstvo a spoluprácu medzi Niskom a Semerovom na konci funkčného obdobia,
 • MATERSKÁ ŠKOLA SEMEROVO za vynikajúce výchovno-vzdelávacie aktivity a reprezentáciu obce z príležitosti 25. výročia pôsobenia v novej budove školy, s poďakovaním pedagógom a prevádzkovým pracovníkom za prácu v rokoch 1984 – 2009 v prospech detí a Obce Semerovo,
 • Milan LOBODÁŠ z príležitosti udelenia DIAMANTOVEJ JANSKÉHO PLAKETY za 80 násobné darovanie krvi,
 • ďalej sa Cena starostu obce udeľuje najúspešnejšiemu domácemu vinárovi na Medzinárodnej výstave vín v priateľskej obci Šatov a najúspešnejšiemu žiakovi základnej školy na konci školského roka.

Mená rodákov i občanov a ich významné postavenia bývalé a súčasné, ktoré s nám podarilo zdokumentovať :

Ctibor KRČMÁR

Akademický maliar Ctibor Krčmár sa narodil 11. novembra 1924 v Semerove. Výtvarné vzdelanie získaval v súkromnej škole Gustáva Mallého v Bratislave. Po druhej svetovej vojne študoval v Prahe na Štátnej grafickej škole u profesorov Petra Dilingera a Karola Mullera. V štúdiu pokračoval na AVU v Prahe u profesora Vladimíra Sychru, posledné dva roky u profesora Jána Želibského a Otakara Nejedlého. V roku 1952 získal absolutórium.

Akademický maliar Ctibor Krčmár sa venoval maľbe, grafike a modelovaniu. Je umelcom, ktorý ( ako uvádza Jozef Švančara v katalógu z roku 1984 ), vyjdúc z pražskej školy našiel svoj osobitý výraz, svoj kolorit vibrujúc od akademického realizmu k expresii. Kánonom sa mu stalo expresionistické, pastózne pretvorenie videnej reality, ktorá nestráca svoje reálne podstaty a tvary, ale je pretavená umelcovou osobnosťou". Od tohto roku žil a tvoril v Piešťanoch.

V roku 1952 vystavoval prvýkrát a v ďalších rokoch už pravidelne na zväzových výstavách. V roku 1973 a v roku 1984 vystavoval "Výber z tvorby" v Piešťanoch. V roku 1983 pripravila Galéria umenia v Nových Zámkoch výstavu "Výber z tvorby" v Semerove a v Dubníku. Výstavný súbor bol zameraný na maliarsku tvorbu Ctibora Krčmára námetovo čerpajúcu z okolia Piešťan, južného Slovenska, ale i Kysúc.

 

Galéria umenia v Nových Zámkoch má vo svojich zbierkach tvorbu akademického maliara Ctibora Krčmára zastúpenú tromi olejomaľbami: Sediaca, r. 1952, Podobizeň, r. 1960, Z koncertu, r. 1981. Zomrel 25. júla 1994 v Piešťanoch.

Mená ďalších rodákov, šíriaci dobré meno našej obce:

Doc. PhDr. Katarína NAVRÁTILOVÁ CSc., rod. Balážová, Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, Milan NAVRÁTIL, prvoligový futbalista TJ Trenčín a reprezentant ČSSR, Akademický maliar Ctibor Krčmár, Ing. Ján KLISKÝ, prezident Mliekárenského spolku Slovenska, Capt. Ing. Štefan HAVLÍK, konvertný námorný kapitán, plk. Ing, Tibor HAVLÍK, vojenský letec, riaditeľ Vojenského leteckého gymnázia Košice, pplk. JUDr. Jozef VETTER, riaditeľ PZ Bratislava, pplk. Mgr. Dušan HAVLÍK, zmocnenec vlády SR na vytvorenie vojenského obranného spravodajstva MO SR, Ing. Karol KOMANEK, riaditeľ Vodohospodárskych stavieb a.s. Nitra, Ing. Ladislav KLISKÝ, riaditeľ Daňového úradu Nové Zámky, Ing. Alexander PÉTERI, riaditeľ IGHP Bratislava, Ing. Ladislav DZUREJ, riaditeľ Agroprosu Nové Zámky, Ing. Miroslav BÓRIK, riaditeľ SKLOOBAL spol. s.r.o. Nemšová, MUDr. Jaroslav MIČEK – primár cievnej chirurgie, Jaroslav BÓRIK ml., spolumajiteľ SLOVTOS spol. s.r.o. Jasová, Jozef OTRUBA spolumajiteľ COOP SERVIS group Slovakia, JUDr. Helena KONTROVÁ advokátka, Igor ROSENBERG, zakladateľ a predseda Nohejbalového zväzu, tajomník stolnotenisového a biliardového zväzu na Slovensku, Ing. Alena TOMENGOVÁ rod. Solárová, námestníčka hlavného školského inšpektora SR, PaedDr, Zdenka FARKAŠOVÁ, riaditeľka Krajskej školskej inšpekcie, Jaroslav KOŠAŇ, majiteľ stavebnej firmy Obnova, Dušan ROSENBERG, starosta obce Trenčianske Mitice, Štefan BALAŠKO, starosta obce Chorvátsky Grob, Lucia JAGERČÍKOVÁ, študentka Janáčkovej univerzity múzických umení v Brne a úspešná účastníčka súťaže Slovensko hľadá Super Star 2005, Marián KEČKÉŠ t.č. člen rockovej skupiny Spirit spolu s Alexandrou HAMRANOVOU úspešný športový tanečný pár kategórie ,,B, Andrea DEKANOVÁ - prvoligová hádzanárka, Miriam TERCHOVÁ - úspešná modelka, Róbert Kasák účastník Rally Dakar Séria Silk Way -Kazaň - Ashgabat 2009, Rally Paríž Dakar 2010, Alžbeta HAVRANOVÁ amatérska poetka + výtvarníčka + šperkárka, Mgr. Monika BAGALOVÁ umelecká fotografk, Ing. Martin HORNÍK pracuje vo Fincentrum Slovensko. Ďalej konzervatoristky – tanec – herectvo – dirigent – hra na hudobné nástroje, amatérskeho výtvarníka.........

V zahraničí žijú naši rodáci a ich potomkovia:

Alžbeta BENKOVIČOVÁ, r, Komaneková s rodinou v Kanade, Juraj CIRAN, majster USA vo futbale, ktorý bol za zásluhy o rozvoj futbalu v USA uvedený v SIENI SLÁVY FUTBALU USA a  do  SIENE SLÁVY ŠPORTOVCOV USA, žije s rodinou v USA, Jana BUCHEGGER rod. Heverová, vo Švajčiarsku, rodina Emanuela BUCHINGERA v Izraeli, rodina Hildy TIMÁROVEJ, r. Fehérová s rodinou v Izraeli, rodina Zoltána BUCHINGERA s rodinou v USA, potomkovia rabína Isaca BREYERA, rabíni v Anglicku a USA, Dušan MAKEĽ s rodinou v USA (vnuk Kataríny Hudekovej), Martina TÓTHOVÁ s manželom v Kanade.

Občania Semerova pracujú alebo pracovali :

 • v Česku, Rakúsku, Maďarsku, Nemecku, Švajčiarsku, Taliansku, Nórsku, Anglicku, Írsku, Severnom Írsku, USA, Kanade, Japonsku, v jednotkách OSN v Afganistane, na Cypre.