O Z N Á M E N I E
o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a od ústneho pojednávania

Stavba: bytový dom