Obecné zastupiteľstvá sú vždy verejné zhromaždenia občanov v priamom prenose na Infokanáli semerovskej televízie s telefonickým spojením do rokovacej miestnosti.

VZN z Obecných zastupiteľstiev sú zverejnené vo vitrínach obce.

 

Návrh rozpočtu obce a ZŠ na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019

Návrh na 2. úpravu rozpočtu na rok 2016

 

Plnenie rozpočtu za 9 mesiacov roku 2016

Návrh VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce SEMEROVO

Návrh VZN O SCHVÁLENÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE Semerovo – zmeny a doplnky č.1

 

Schválená 1. úprava rozpočtu na rok 2016

VZN o podmienkach chovu a držania psov

VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

 

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016

Plnenie rozpočtu za 6 mesiacov 2016

Konsolidovaná účtovná zavierka 2015 s výrokom auditora

Výročná správa 2015 s výrokom auditora

 

Záverečný účet so stanoviskom hlavnej kontrolórky za rok 2015

Smernica o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi

Plnenie rozpočtu za 1. Štvrťrok 2016

 

Majetkové priznanie starostu obce

Majetkové priznanie obecnej kontrolórky

Majetkové priznanie riaditeľky ZŠ Semerovo

Majetkové priznanie riaditeľky MŠ Semerovo

 

Plnenie rozpočtu obce Semerovo a ZŠ Semerovo za rok 2015

Schválená 4. úprava rozpočtu obce na rok 2015

Schválená 4. úprava rozpočtu obce na rok 2015 1.

VZN č. 4/2015 o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 3/2015 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov

Zásady vybavovania sťažností a petícií v obci Semerovo

 

Rozpočet obce Semerovo a ZŠ Semerovo na rok 2016  s výhľadom na roky 2017-2018

 

Majetkové priznanie starostu obce

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Semerovo o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

Plnenie rozpočtu obce za 9 mesiacov roku 2015

 

Správa o VVČ v MŠ za šk. rok 2014-15

VZN zrušenie požiarneho poriadku

 

Konsolidovaná účtovná závierka 2014

Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke 2014

Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke 2014

 

Plnenie rozpočtu obce za 6 mesiacov roku 2015

Plnenie rozpočtu z a obdobie 1-5 2015

3. úprava rozpočtu v roku 2015

2. úprava rozpočtu v roku 2015

1. úprava rozpočtu v roku 2015

Záverečný účet obce Semerovo za rok 2014

Zostatok finančných prostriedkov Obce Semerovo od r. 2003 do 1.1.2015

Obec Semerovo - Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2014 - text

Obec Semerovo - Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2014 - tabuľková časť

ZŠ Semerovo - Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2014 - text

ZŠ Semerovo - Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2014 - tabuľková časť

Správa nezávislého audítora k účtovnej uzávierke

 

Plnenie rozpočtu za rok 2014

Majetkové priznanie starostu obce

Majetkové priznanie obecnej kontrolórky

Majetkové priznanie riaditeľky MŠ

 

Štatút obce Semerovo novela 2014

Rozpočet obce Semerovo a ZŠ Semerovo na rok 2015 s výhľadom na rok 2016 a 2017

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Semerovo č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Verejné majetkové priznanie starostu k 29. novembru 2014 za kalendárny rok 2014 pri skončení verejnej funkcie - starostu obce

 

Záznam - protokol o odovzdaní a prevzatí agendy starostu z 29.11.2014

 

Schválená 1. úprava rozpočtu obce a ZŠ na rok 2014

Verejné majetkové priznanie bývalej riaditeľky ZŠ Semerovo

 

Povodňový plán záchranných prác aktualizovaný august 2014

Audítorská správa za 6 mesiacov ZŠ

Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 overená audítorom

VZN o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni ZŠ a MŠ

Program odpadového hospodárstva 2011-2015

 

Plnenie rozpočtu obce a ZŠ rok 2014 za 8 mesiacov

Plnenie rozpočtu obce a ZŠ rok 2014 za 1. polrok

Plnenie rozpočtu obce a ZŠ rok 2014 za 4 mesiace

 

Záverečný účet 2013 schválený

 

Správa o činnosti v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva za rok 2013 (PDF; 7,2 MB)

Prehľad zostatkov finančných prostriedkov obce pre nasledujúce roky 2002-2014

VZN o poskytnutí fin. prost. nezisk. organizáciám v obci

VZN o poplatkoch za znečistenie ovzdušia 2014-2015

VZN ÚPN SEMEROVO predĺženie platnosti

PHSR predĺžená platnosť

Územný plán SE-textová časť predĺženie platnosti

PHSR - projekty predĺženie platnosti  2014-2020

VZN o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ ZŠ a MŠ

Plnenie príjmov a výdavkov Obec a Základnej školy za rok 2013

Verejné majetkové priznanie

Rozpočet obce a ZŠ Semerovo na rok 2014 s výhľadom na rok 2015 a 2016

VZN daň z nehnutenosti 2014

Smernica Obce SEMEROVO o uplatňovaní zákona o verejnom obstarávaní

VZN obce Semerovo o vylepovaní plagátov, o určení plagátovacích plôch počas volebnej kampane volieb do NR SR, do orgánov samosprávnych krajov, volieb do samosprávy obce, voľbách do Európskeho parlamentu, voľbách Prezidenta SR a informačných plagátoch v obci Semerovo

Konsolidovaná účtovná závierka  2012 - Správa audítora

Finančné zdravie obce Semerovo 2009 2012

Úprava VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí

Úprava VZN O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY NA ŽIAKA v MŠ Semerovo vrátane ŠJ pri MŠ, ŠKD, ŠJ pri ZŠ Semerovo a na voľno-časovú aktivitu žiakov vo veku 5 až 15 rokov s trvalým pobytom v Semerove

Štatút CVČ Semerovo

Správa o činnosti obce v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva za rok 2012

VZN o povinnosti aktualizovať povodňový plán

VZN o výške dotácie na prevádzku a mzdy v MŠ, ŠJ MŠ, ŠKD ZŠ

Záverečný účet obce Semerovo za rok 2012

Správa audítorky k ročnej účtovnej závierke Obce a ZŠ za rok 2012

Plnenie príjmov a výdavkov Obce a Základnej školy za rok 2012

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013

Rozpočet obce a ZŠ na rok 2013 s výhľadom na rok 2014 a 2015

Zásady hospodárenia s majetkom obce Semerovo 2012 - schválená zmena

ZÁSADY HOSPODÁRENIA S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI 2012 - schválená zmena

VZN o ochrane verejného poriadku v obci SEMEROVO

Správa audítora o overení Záverečného účtu Obce a ZŠ za rok 2011

Program PHSR - novela projektov 2012-2020

Správa o činnosti obce v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva rok 2011

Záverečný účet 2011 výročná správa

Záverečný účet Obec a ZŠ za rok 2011

Správa audítora o overení záverečného účtu obce a ZŠ za rok 2011

Plnenie príjmov a výdavkov Obce Semerovo a ZŠ Semerovo za rok 2011

Postup obce pri prevode nehnuteľnosti

VZN dane a poplatky na rok 2012

Štatút Obce Semerovo novela 12 / 2011

Rozpočet Obce Semerovo a ZŠ na rok 2012

Schválená 2. úprava rozpočtu obce a ZŠ na rok 2011

Komunitný plán sociálnych služieb

Správa auditora o overení konsolidovanej učtovnej závierky za rok 2011

Smernica reprezentačného fondu 2011

Smernica verejného obstarávania 2011

Štatút obce novela 2011

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami 2011

Zásady hospodárenia s majetkom obce Semerovo 2011

Správa o činnosti obce v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva rok 2010

Povodňový plán záchranných prác aktualizovaný 2011

Záverečný účet za rok 2010

Správy audítora k záverečnému účtu Obce a ZŠ, Návrh záverečného účtu 2010, Výročná správa 2010

Správa o kontrolnej činnosti OK

VZN dane a poplatky na rok 2011 - č.  VI. / 1  / 2011 – E – 4

o miestnych daniach  a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Schválený rozpočet obce Semerovo a ZŠ na rok 2011

Plnenie príjmov a výdavkov Obce Semerovo a Základnej školy Semerovo za rok 2010, Plnenie príjmov 2010 – Obec Semerovo, Plnenie výdavkov 2010 – Obec Semerovo, Špecifikácia reprezentačných výdavkov Obce, Plnenie príjmov 2010 – ZŠ Semerovo, Plnenie výdavkov 2010 – ZŠ Semerovo

Finančná kontrola

Finančná kontrola – smernica

Interná smernica – účtovníctvo

OZ konflikt záujmov

Zásady hospodárenia s majetkom obce

Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Semerovo

Zásady na ochranu majetku obce Semerovo

Štatút obce Semerovo

OZ novelizovaný rokovací poriadok

Pracovný a organizačný poriadok obecného úradu

VZN o výške školného – novela 2010

Záverečný účet Obce Semerovo za rok 2009,

VZN o daniach a poplatkoch na rok 2010,

VZN o výške dotácie na prevádzku MŠ, ŠJ MŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ na rok 2010,

ROZPOČET OBCE SEMEROVO a ZŠ SEMEROVO na rok 2010.

Záverečný účet obce Semerovo 2008

Rozpočet obce 2009

Štatút obce novela 2009

Dane a poplatky 2009

Finančný príspevok na sociálnu ochranu 2009

O poplatkoch za znečistenie ovzdušia 2009

O poskytovaní finančných prostriedkov neziskovým organizáciám 2009

O príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni ZŠ a MŠ

Trhový poriadok

O zónach s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov

O poplatkoch za znečistenie ovzdušia

O podmienkach prideľovania bytov

O odpadoch

O niektorých podmienkach držania psov

O nájme bytov

Dane a poplatky

UPN VZN (textová časť)

Štatút obce novela 2008

Rozpočet obce 2008

Požiarny poriadok

Povodňový plán

OZ rokovací poriadok

Cintorinsky poriadok

Záverečný účet 2007

Záverečný účet 2006

Záverečný účet 2005

Finančný príspevok na soc. ochranu

Chodníky

Vodovod

O chove psov

Školský obvod

O poskytovaní finančných prostriedkov neziskových organizácií

Účtovná uzávierka pre rok 2004