VÝZVA na predloženie cenovej ponuky
pre zadávanie zákazky
podľa § 117 prieskumom trhu
Predmet zákazky:
Pasport dopravného značenia komunikácií
v správe obce Semerovo (PDF, 147 kB)

Zverejnené: 25. 11. 2016


Dražobná vyhláška
na deň 19.12.2016 (PDF, 750 kB)

Zverejnené: 14. 11. 2016


VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky pre zadávanie zákazky podľa § 117 prieskumom trhu
„Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Semerovo“
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zverejnené: 10. 11. 2016


VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky pre zadávanie zákazky podľa § 117 prieskumom trhu
„Rekonštrukcia zvonice v obci Semerovo“
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zverejnené: 10. 10. 2016


VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky pre zadávanie zákazky s názvom
„Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Semerovo“
podľa § 117 prieskumom trhu
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predmet zákazky: Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Semerovo
Druh zákazky: Stavebné práce a Tovary
Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je rekonštrukcia objektu požiarnej zbrojnice a dodávka 2 ks garážových brán vrátane montáže v obci Semerovo.
Podrobný opis predmetu zákazky je súčasťou položkovitého rozpočtu – výkaz výmer pre časť 1 a časť 2, ktorý je prílohou č.1 výzvy na prekladanie ponúk.

Zverejnené: 27. 9. 2016

 


 

Stanovisko
okresného úradu v Nitre -
Návrh Územný plán Obce Semerovo zmeny a doplnky č. 1

 


 

VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky pre zadávanie zákazky podľa § 117
prieskumom trhu

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)

I. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Typ verejného obstarávateľa: § 7 ods. 1 písm. b) - OBEC

Názov obce: Semerovo

Zapísaná/registrovaná: v registri organizácii Štatistického úradu SR

Adresa sídla obce: 941 32 Semerovo č. 345

IČO: 00309257

Predmet zákazky: Externé služby pre verejné obstarávanie

Zverejnené: 17. 8. 2016

 


 

Územné rozhodnutie č. 236/2016/03

Rozhodnutie o umiestnení stavby

"Rekonštrukcia vodovodnej siete Dubník - Dvor Mikuláš 1. a 2. etapa"

Miesto stavby: Dubník,Dvor Mikuláš

Zverejnené: 11. 8. 2016

 


VÝZVA

 

na predloženie cenovej ponuky pre zadávanie zákazky podľa § 117
prieskumom trhu
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)

Predmet zákazky: Rekonštrukcia strechy obytného polyfunkčného domu v obci Semerovo
CPV: 45261910-6 Slovník VO: Opravy striech
CPV: 45261000-4 Slovník VO: Montáž strešných konštrukcií a súvisiace práce a pokrývačské práce
Druh zákazky: Stavebné práce

Zverejnené: 9. 8. 2016


 

Oznámenie o začatí územného konania č. 236/2016-02

Rekonštrukcia vodovodnej siete Dubník - Dvor Mikuláš 1. a 2. etapa

Celé znenie oznámenia nájdete tu.

Zverejnené: 15.7.2016

 


 

ROZHODNUTIE OKRESNÉHO ÚRADU ŽP

 


 

Zverejnené: 30. 5. 2016


 


 

Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Semerovo

Zmeny a doplnky č. 1 - širšie vzťahy

Zmeny a doplnky č. 1 - urbanistický návrh

Zmeny a doplnky č. 1 - návrh dopravy

Zmeny a doplnky č. 1 - vodné hospodárstvo

Zmeny a doplnky č. 1 - návrh energetiky a telekomunikácie

Zmeny a doplnky č. 1 - plynofikácia

Zmeny a doplnky č. 1 - záber PP

Príloha č. 1 k záberu PP

Zmeny a doplnky č. 1 - ochrana prírody


VYHODNOTENIE DOTAZNÍKOV

Vyhodnotenie dotazníkov k plánu hospodárskeho sociálneho rozvoja

november 2015